இலங்கை சட்டக் கல்லூரியின் பொது நுழைவுப் பரீட்சை கட்டணம் உயர்வு!

இலங்கை சட்டக் கல்லூரியின் 2023ஆம் ஆண்டுக்கான பொது நுழைவுப் பரீட்சை கட்டணம் 15,000 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *