விளையாட்டு சட்டம் மாற்றங்களுடன் திருத்தம்!

இலங்கையில் உள்ள எந்தவொரு விளையாட்டுக் கழகத்திலும் இரட்டைக் குடியுரிமை பெற்றவர்கள் பதவிகளை வகிக்க முடியாத வகையில் விளையாட்டுச் சட்டத்தில் திருத்தம் ஒன்று சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

 

மேலும், விளையாட்டுக் கழகங்களின் எந்தவொரு அதிகாரி அல்லது குழு உறுப்பினரின் அதிகபட்ச வயதை 70 ஆக மாற்றவும் சட்டம் திருத்தப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *