மாதாந்தம் 10 இலட்சம் டொலர் இழக்கப்பட காரணம் வெளியிட்ட நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்!

இலங்கையில் சட்டவிரோத தங்கக் கடத்தல் காரணமாக மாதாந்தம் 10 இலட்சம் டொலர் இழக்கப்படுகிறது – நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட்டிய தெரிவித்துள்ளார் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *